פסח - כמות אכילת המצות בפסח

השו"ע פוסק שצריך לצאת בכזית מצה, ונחלקו הדעות מהו "כזית" - הרמב"ם סבר שליש ביצה, רש"י סבר חצי ביצה.
הדעה הרווחת היא כדעת הגר"ח נאה.

לאשכנזים (בנפח) לכתחילה חצי מצה ובדיעבד שליש מצה.
לספרדים (במשקל) לכתחילה מצה שלימה ובדיעבד שני שלישי המצה.