פרשת בשלח - המן וט"ו בשבט

tubishvat"ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד בואם אל ארץ נושבת, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען" (שמות טז, לה). ארץ נושבת היא ארץ ישראל, שהמשיכו לאכול המן עד לאחר שעברו הירדן. אל קצה ארץ כנען – הגבול, קודם שעברו את הירדן. נמצאו הכתובים מכחישין זה את זה! מתרץ רש"י "בערבות מואב כשמת בז' באדר פסק המן מלירד, ונסתפקו ממן שלקטו בו ביום עד שהקריבו העומר בט"ז בניסן (לאחר שעברו את הירדן)".

 

"הנה יש להקשות למה בארץ ישראל יגרע ממנו המן הרוחני? " שואל בעל החסד לאברהם (מעין שלישי, נהר כא), ומתרץ " וי"ל כי הטעם לזה הוא כי במדבר אין פירותיהם כדאי לקבל את רוחניותה של הקדושה, כי אין גוף טמא נעשה כלי לקבל רוחניות הקדושה. ואם היתה הקדושה ההיא בפירותיהם ובמזונותיהם, היה הכל ניתן בלי קדושה חלילה... ע"כ נתן להם הקב"ה המן מן השמים. אמנם פירות ארץ ישראל הם ע"י הקדושה, ואותן הרוחניות שהיה ראוי אל המן נתלבש בפירות הקדושים ההם, ועל כן לא היה מן בארץ ישראל כי אם במדבר". המן ניתן במדבר לא רק למעליותא אלא כביכול מחוסר ברירה, שאכילת פירות המדבר אינה מוסיפה קדושה. בארץ ישראל רוחניות המן נמצאת בפירות הארץ, ואין צורך למן.

זאת ועוד מסביר האלשיך במקומות רבים כי האוכל מפירות הארץ, מושפע משפע אותו מלאך הממונה, ומעט מעט קונה אותו שר-מלאך שליטה באדם. "על כן נתן השי"ת שבע שנים שֲבע גדול בכל ארץ מצרים, אשר לא היה שפע השובע ההוא ע"י שר, כי אם ע"י השכינה באמצעות יוסף... וזה מאמר יוסף אל אביו לאמר רדה אלי, כלומר אלי ולא אל כח מצרים. וכלכלתי אותך כלומר בהשתלשלותי מהשכינה אשר איתי ולא ע"י השר" (אלשיך מקץ פרק לג).

זו הסיבה ששיכן יוסף את אביו ואחיו בארץ גושן, "וישבות בארץ גושן לומר אינך מסתופף תחת טומאת שר מצרים, כי הנה וישבות בארץ גושן כי אין טומאה מרחפת שמה כֶיתר גבול מצרים, כי קיבלו חז"ל (פרקי דר"א פרק כ"ו) כי ארץ גושן ניתנה במתנה גמורה לשרה אימנו מאז ירדה מצרימה, ומצידה שרתה קדושה במקום ההוא" (אלשיך ויגש פרק מ"ה).

למדנו כי פירות ותבואת ארץ מושפעת מהמלאך השולט על אותה ארץ, ובאכול האדם הפירות הרי הוא מכניס עצמו תחת שליטת אותו מלאך. ועוד למדנו כי פירות א"י מושפעים מהשכינה השורה כאן, עד שאותה השפעה שנמצאת במן (יעויין זוה"ק האזינו דף רצב ע"א, המן מכח"ב דתפארת) נמצאת כיום בפירות הארץ.
ע"פ דברנו שליטת התרבות המערבית במדינת ישראל נגרמת בחלקה משום שאנו אוכלים תבואת ארה"ב ופירות אירופה! יזכנו הקב"ה בט"ו בשבט החל השבוע לאכול מתבואת הארץ, כחול לבן, ולא מתאנים שנשתבחה בהם טורקיה.