פרשת תרומה - בניין העולם, המשכן והאדם

mishkanישנן הרבה קווי דמיון בין בנין העולם, בנין המשכן ובנין האדם. ולא בכדי קובעת התורה: “ושכנתי בתוכם"- ולא בתוכו, ללמדנו שהמשכן שרוי בכל אחד ואחד.

 
ראשית, המשכן מצוי במרכז מחנה ישראל. כפי שהלב מצוי במרכזו של האדם החי. וכשם שכל פעילות האדם נובעת מהלב, כך גם כל פעילותו של עמ"י נובעת מהמשכן שהיה במרכזו. הפעילות הכלכלית נובעת מהשולחן שעמד בצפון המשכן והפעילות הרוחנית נבעה מהמנורה שעמדה בדרום. על כך אמרו חז"ל: "הרוצה להחכים ידרים" (כנגד המנורה בדרום), ו"הרוצה להעשיר יצפין" (כנגד השולחן בצפון).

 

 כמו כן כדי לבנות את המשכן נעזרו במרכיבים השונים שישנם בבריאה: דומם צומח וחי – כך בבנין האדם ולתועלתו הוא נעזר במרכיבים אלו, למאכלו ולשאר שימושיו השונים. בכך רואים את עליונותו של האדם מישראל על שאר חלקי הבריאה.

 לא בכדי נבחר בצלאל לבנות את המשכן, חז"ל אמרו: “יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו השמים והארץ" (ברכות נה.) - ללמדנו כי תבנית המשכן על כל חדריו וכל כלי הקודש שבו, היו בדוגמת תבנית העולמות העליונים וכך גם האדם מישראל, כל איבריו, גידיו וכל כוחותיו מכוונים גם הם ע"פ התבנית הזו, שהרי "האדם הוא עולם קטן" (תנחומא פקודי סי' ג).

לכן מטרת הקודש, המקדש והשראת השכינה של הקב"ה בתוכו – הוא האדם. ואם יקדש את עצמו ע"י קיום המצוות כולן ולימוד התורה הרי שעל ידי זה יפעל על הכוחות העליונים של כלל העולמות כולן.

וזאת הסיבה שהפס' אומר "ועשו לי מקדש... וכן תעשו" (ה, ח), ודרשו חז"ל: "וכן תעשו לדורות" (סנהדרין טז: ). מטרת הקבלה בבנין המשכן הוא לא הבית החיצוני אלא העברת הקדושה מהמשכן אל האדם: "וכן תעשו" - את עצמכם! - ראויים להשראת השכינה בתוככם ממש.

לכן כאשר קלקלו את המקדש שבתוכם - בבית ראשון: ע"י ג' עבירות - גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ובבית שני: בשנאת חינם, לא הועיל המקדש החיצוני, והוא נהרס.

וכאשר טיטוס התפאר שהוא גיבור. והצליח להחריב את בית המקדש, יצאה בת קול ואמרה: "קמח טחון טחנת, בית חרב החרבת" (גיטין נא:) - והכונה היא שאת ביהמ"ק החריב תחילה עמ"י ע"י דרכו הרעה, וטיטוס רק השלים וסיים את החורבן. (ע"פ נפש החיים, שעקא, פרק ד').

בספר "שבולי הלקט" (בענין התפילה סי' ג') מביא דוגמא לקווים המקבילים בין שלושת הבניינים: העולם, המשכן והאדם:
א)       בעולם - הרים קבועים ביסודי הארץ.
ב)       במשכן - קרשים קבועים באדנים.
ג)        באדם - צלעות קבועות בתוך החוליות.

והיות ובבריאת העולם נאמר: "חכמה": "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית (תהילים קד, כד), וכן "ה'בחכמה יסד ארץ" (משלי ג, ט).

לכן גם על בריאת האדם מברכים "אשר יצר את האדם בחכמה".

חז"ל אומרים: "גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ" (כתובות ה:) לפי האמור לעיל אנו מבינים את כוונתם: מעשי הצדיקים בקיום המצוות ולימוד התורה היא למעשה התכלית של בנין שמים וארץ ובנין המשכן וכל בנין העולם ובנין המשכן נועדו כדי שאנו נוציא מן הכח אל הפועל את הקדושה הזו.