פרשת חיי שרה - הסיכוי לשינוי

israel_mapבדרך כלל רגילים ולהבין, שאברהם שלח את אליעזר למצוא אישה ליצחק – ממולדתו וממשפחתו. אך על פי עיון מדוקדק בפסוקים נראה שאפשר להבין גם אחרת. אברהם מצווה את אליעזר: "לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק". אברהם לא הזכיר כלל את משפחתו! כל מה שהוא מבקש זו אשה מארץ מולדתו. רק בסיפור של אליעזר מוזכרת דרישה כזו. למעשה, אליעזר מציג את בקשת אברהם, כאילו היה זה התנאי היחיד: "ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי". מתוך דבריו משמע, שלא היה חשוב בעיני אברהם שהאשה לא תהיה מארץ כנען, אלא רק ממשפחתו, שונה לגמרי מבקשתו של אברהם עצמו!

 
ניתן להבין את השינוי ששינה אליעזר, כשתיאר את מהלך העניינים בפני רבקה ומשפחתה. כבר התברר לו שרבקה היא האשה הראויה ליצחק, והעניינים התגלגלו כך שהיא אכן ממשפחת אברהם (למרות שאברהם הציג זאת כדרישה). מטרתו באותו השלב היתה לגרום למשפחתה של רבקה להסכים לשידוך, והצגת הדברים באופן הזה סייעה לו בכך – שבקשתו תמצא חן בעיניהם, והם ירגישו חשיבות בכך שאברהם רוצה לקחת אשה דווקא ממשפחתם.

לפי זה ניתן להבין פרט מוזר בהתנהגות של אליעזר, מיד אחרי שרבקה השקתה את הגמלים, אליעזר ניגש ונתן לה נזם זהב ושני צמידים. רק אחר כך בא ושאל אותה "בת מי את?". כיצד אליעזר עושה זאת? איך הוא בוחר האשה בלי לברר מהי משפחתה? לפי דברינו – אין בכך כל תמיהה. לא היתה כלל משמעות לשאלה לאיזו משפחה היא שייכת. אליעזר ראה שבתכונותיה היא מתאימה – ודי בכך! אך אחר כך, כשהוא מספר למשפחתה את מהלך העניינים – הוא מתאר שקודם שאל אותה למשפחתה ואחר כך נתן לה את התכשיטים. משום שלפי מה שסיפר להם, שהיה יכול לקחת רק אישה שייכת למשפחתם – התנהגותו אכן חסרת הגיון.

יש לשאול, כיצד אברהם מוכן לקחת אשה נכרית בשביל יצחק?! מדוע אינו מעדיף שלפחות תהיה ממשפחתו?
ה"כלי יקר", מצידו, שואל שאלה נגדית הרי מסתמא כוונת אברהם היתה שיצחק יתחתן עם אשה כשרה שלא יושפע ממעשיה הרעים ומהעבודה הזרה שלה. ואם כן, מה היה הרווח באשה ממשפחת לבן ובתואל,שהיו עובדי גילולים בעצמם? אלא, שהסיבה שלא רצה אשה מבנות כנען, היא שאם היה יצחק מתחתן עם אחת מהן – היה גם גר בקרב משפחתן ויש חשש שהיה מושפע ממעשיהם. אך אם יקח אשה ממקום רחוק, ויגור איתה בארץ ישראל – אין חשש שילמד ממעשי משפחתה.
אבל, יש חשש אחר: מה לגבי רבקה עצמה, מדוע חשש שהאשה שיקח תהיה רשעית? הרי מדותיהם והתנהגותם של ההורים, משפיעים גם על הילדים! מסביר ה"כלי יקר", שבעבירה כגון עבודה זרה – אין בכך חשש (להבדיל מעבירות מסוגים אחרים). משום שזוהי עבירה התלויה בשכלו של אדם – באמונתו. האמונה תלויה בשכלו של אדם, ושכלו של אדם ניתן לו ייחודית על ידי הקב"ה, ואיננו מושפע ממעשי אבותיו. ביד כל אדם הרשות אם להאמין או לא.

מכאן אנו למדים, שאל לו לאדם להתייאש מיכולותיו להתקדם ולהיות הצדיק שבצדיקים. גם אדם מגיע מרקע בעייתי – אין מונע בעדו מלהשתחרר ממנו ולהתעלות מעלה מעלה, אם רק ירצה בכך. אם רבקה יכולה היתה להגיע ממשפחה ומסביבה של רשעים עובדי עבודה זרה – ולהפוך לאחת האמהות עם ישראל – סימן הוא שהדבר אפשרי.