פרשת במדבר - מהמדבר לארץ ישראל

check_listהפסוקים הראשונים בספר במדבר פותחים כך: "וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם. מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם לצבאתם אתה ואהרון".

 
הקב"ה מצווה את משה לעשות מפקד אוכלוסין בעם ישראל. מפקד זה מתבצע על פי מספר קריטריונים. האחד, הוא המשפחה. כל משפחה ושבט נמנים בנפרד. השני הוא הגיל- רק מי שראוי לשרת בצבא, נפקד כאן.

בהמשך אנו למדים על קריטריון נוסף: "וידבר ה' אל משה לאמר. אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תשא, בתוך בני ישראל".

הלויים, אינם נמנים עם שאר בני ישראל, אלא כחיל בפני עצמם. על הטעם להבדלה זו כתב רש"י: "כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו".
כלומר, הלויים הם לגיונו של המלך, מעין משמר המלך עצמו, ושאר העם הם הצבא הרגיל. נמצינו למדים, שכל מטרת המפקד וההפרדה למשפחות היא כדי לעשות סדר בצבא של עם ישראל.

מפקד זה תופס מקום נכבד ביותר בפרשה זו. המספרים נכתבים לפרטי פרטים, וכן גם סדר החניה והנסיעה של כל העם. לכאורה, עלינו לשאול מדוע נכתבו בתורה כל כך הרבה פרטים שאינם נצרכים לנו לדורות? שאלה זו מתעצמת לאור דברי הרמב"ן בהקדמתו לספר מדבר: "והספר הזה כלו במצוות שעה שנצטוו בהם בעמדם במדבר... ואין בספר הזה מצות נוהגות לדורות, זולתי קצת מצות בעניני הקרבנות שהתחיל בהם בספר תורת כהנים ולא נשלם באורן שם, והשלימן בספר הזה".
לא רק שהספר הזה מלא וגדוש בפרטים שאינם רלוונטיים לדורות, אפילו מצות אין בו. כמעט ולא נמצא בספר הזה מצות לדורות. נשאלת השאלה בעצמה יתרה: מה עניינו של ספר במדבר, ומה אנו למדים ממנו?

כותב הנצי"ב בהקדמה לספר במדבר: "זה הספר נקרא בפי התנא רבי חנינא בן גמליאל (סוטה לו) חומש הפקודים... יותר משאר דברים שמיוחדים בזה הספר... משום דעיקר זה הספר הוא שמחליף ומשנה הליכות עם ה' בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל מן הדרך שהלכו במדבר".

אומר הנצי"ב, שלא רק שבספר ישנם מפקדים רבים, אלא זהו עיקרו של הספר. ועל כן הוא נקרא "חומש הפקודים". הנצי"ב מסביר שספר במדבר מתאר את התהליך שעובר עם ישראל מעם שנמצא במדבר ותלוי בחסדיו של הקב"ה, לעם עצמאי שנמצא על אדמתו וחי חיים ארציים בדרך הטבע. גולת הכותרת של המעבר הזה, הוא בכך שאת המלחמות שעתידים בני ישראל להלחם בכיבוש הארץ- עושה יהושע וצבאו. וככל שמתקדמות המלחמות, מיריחו, לעי, ולשאר המלכויות, התערבותו הנגלית של הקב"ה הולכת ופוחתת.

נמצינו למדים, שאמנם אין בספר במדבר מצוות מעשיות הנוגעות לחיי היום יום. אך בספר זה, נמצא הגרעין והיסוד לכל התנהלותו של עם ישראל על אדמתו ברבות הימים. בספר הזה מקופל היעוד של עם ישראל. עם ישראל יהיה עם שאף על פי שהתנהלותו תהיה טבעית, הם תמיד ידעו מי באמת מנהיג את הטבע. והתנהלותו הטבעית של עם ישראל, מתחילה כבר בתחילת הספר עם ההערכות לכניסה לארץ. יש כאן מפקד של הצבא. גם לאחר ארבעים שנה, לאחר שעם ישראל סובבו ארבעים שנה במדבר בעקבות חטא המרגלים, ישנו מנין של יוצאי הצבא. לא סתם של כל העם, אלא של הצבא. הצבא שהולך לכבוש את ארץ ישראל. הצבא של הקב"ה.

ספר במדבר הוא הספר של המסע לארץ ישראל. המסע הזה מתבצע, לאחר שבספר ויקרא למדנו על הקדושה של עם ישראל, הקדושה של הכהנים, והקדושה של ארץ ישראל. כאן- מתחיל היישום. כאן מתחיל המסע של עם ישראל לעבר המקום בו הוא יבצע את שליחותו, להראות לעמים כי מאחורי הטבע, מסתתר מלכו של עולם.