פרשת תולדות - תתן אמת ליעקב

V-ICONידוע האיסור החמור של הוצאת דבר שקר מפינו שכתוב: "מדבר שקר תרחק" (שמות כג, ז) כלומר שצריך לברוח להתרחק כמה שיותר מן השקר. וכבר צווח על הרגל מגונה זה הנביא ירמיהו באמרו: "לימדו לשונם דַבֶר שקר העוה נלאו" (ירמיהו ט', ד'). כלומר העם הרגיל עצמו לדברי שקר. וכמו- כן ידוע שהקב"ה חותמו אמת, ומי שמשקר הוא לא דבק בדרכיו של הקב"ה ואף עושה בניגוד אליהם...

 

בפרשתנו מסופר על מאורע שקצת מציק לנו, השומעים, בבטן. יעקב אבינו איש תם וצדיק לכאורה מרמה את אביו "וסוחט" ממנו את ברכותיו של אחיו, עשיו. אמנם נכון הדבר שמבחינה מסוימת הברכות באמת הגיעו לו, כיוון שעשיו מכר לו את הבכורה, וכן גם רש"י מפרש שיעקב לא ממש שיקר, אלא אמר לאביו בלשון כזאת שיכולה להשתמע ל-2 פנים: "אנוכי, עשיו בכורך". כלומר, אנוכי זה אני ועשיו- הוא בכורך. אך עדיין קשה, יעקב הצדיק שכל עניינו הוא אמת כמו שנאמר: תיתן אמת ליעקב"... דווקא הוא בא אל אביו בידיעה שאביו מצפה לעשיו, והוא מתחזה לעשיו?!

 כנראה שאין מתאים יותר ליעקב, איש אמת, ללמדנו שלפעמים יש בחיים מצבים בהם מותר לשנות מן האמת. כמו שראינו בגמרא בבבא מציעא (דף כג:): "ואמר רב יהודה אמר שמואל בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהו: במסכת, ובפוריא ובאושפיזא". כלומר יש מצבים בהם חכמים משנים מן האמת כגון: שהיא מתנגשת עם ערך הצניעות, וכשהיא מתנגשת עם מידת הגאווה (מסכת) וכו'...

כמו כן מצינו אצל הקב"ה שמשנה משום שלום בית בין שרה לאברהם. ה' אומר לאברהם: "למה זה צחקה שרה...ואני זקנתי", (על עצמה אומרת זאת), והיא באמת אומרת "ואדוני זקן". אלא שכדי להשכין שלום בינהם שינה הכתוב. כך גם יעקב בכדי לזכות בברכת יצחק אביו למען צאצאיו, עם – ישראל, שעתיד לצאת ממנו משנה מעט מן האמת (הנראית לעין כאמת, שהרי האמת האמיתית והגדולה היא שעמ"י ראוי לברכות).
אמנם צריך לשים לב, שגם במקרים שראינו שלא חייבים לומר את האמת בשביל ערך מסוים אחר, או בשביל אמת גדולה יותר אחרת (כמו אצל יעקב) עדיין אסור לשקר וצריך להשתדל כמה שיותר להימנע מן השקר, אלא מותר רק לשנות מעט...
שנזכה להבחין באמת האמיתית על – פי התורה הקדושה ("משה אמת ותורתו אמת") ולהתרחק תמיד מן השקר.