סוכות - עניין המים בסוכות

water_dropכולנו מכירים את המשנה במסכת ר"ה פרק א משנה ב': "בארבעה פרקים העולם נידון: בפסח על התבואה ובעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון... ובחג נידונין על המים". בחג הסוכות אנו יכולים לראות מוטיב החוזר והוא: המים.

 
בגמ' בר"ה ישנה ברייתא שמסבירה את הקשר בין ניסוך המים וחג הסוכות: "ומפני מה אמרה תורה: "נסכו מים בחג – מפני שזמן גשמי השנה הוא, אמר הקב"ה "נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו בכם גשמי השנה".

 המשנה במסכת תענית פותחת במחלוקת: "מאימתי מזכירין גבורות גשמים? האם מיו"ט הראשון של חג כר' אליעזר או מיו"ט האחרון של חג כר' יהושוע? בכל אופן בין למר ובין למר מתחילים להזכיר גבורות גשמים בסוכות.

לגבי נענוע הלולב, הגמ' במסכת סוכה לז: אמר ר' חמא בר עוקבא אמר ר' יוסי ברבי חנינא: "מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים".
הערבה עצמה, כלומר: "ערבה של המזבח" שהרי סדר ההושענות הוא חלק בלתי נפרד מהחג, וכל עניינו הוא הערבה – שעיקר עניינה הוא מים; כמו שמצווה אותנו התורה: "ולקחתם לכם... וערבי נחל" – ודורשת הגמ' (דף לג: ) "ערבי נחל – הגדלים על הנחל" אגב זה דורשת שם הגמ' את הפס' ביחזקאל: "קח על מים רבים צפצפה שמו" אמר ר' אבהו: "אמר הקב"ה אני אמרתי שיהיו ישראל לפני כ"קח על מים רבים" ומאי ניהו? ערבה! כלומר: "ערבה של המזבח".
וארבעת המינים: הרי הם החפצא שמסמל ומזכיר לנו את הצד של המים בחג.
ומצות הישיבה בסוכה הרי אף היא מעלה בנו תזכורת של מים: שהסוכה היא זכר לענני הכבוד וענן הוא מקור הגשם = המים.

נקודה נוספת היא הסמיכות של חג הסוכות לפרשתינו פרשת האזינו – פרשה המתחילה במים ונגמרת במים – פרשת האזינו פותחת ב- "האזינו השמים... יערוף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי.." ומסיימת בחטאו של משה: "על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צין על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל".
כל הדוגמאות האלו ואחרות שלא ציינתי, מביעות את מהות החג שהוא: תפילה למים, ולדעתי, זהו הערך המוסף שעלינו ללמוד והשנה, מאות חקלאים איבדו את פרנסתם בגירוש – אומנם זה לא היה בגלל חוסר מים ח"ו, אבל אם יירדו השנה ב"ה מספיק גשמים יוכלו להחזיר את פרנסתם שאבדה.
וזה יקרה אם נתפלל היטב בחגו שבו מבקשים על המים, וננער עצמנו בעזרת חיבוט הערבות – שבעצם מעוררת אותנו ומזעזעת אותנו כדי שנשוב בתשובה.

יהי רצון שנזכה לנסך מים על המזבח ממש, ולבקש בתפילתוינו על הגשם, בחג הסוכות הזה ונזכה לקיים: "ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה".