פרשת בלק - כי הכיתני זה שלוש רגלים

donkeyפעם ראשונה שבעל חיים מדבר ופותח את פיו בדרך נוספת למרות שכח הדיבור ניתן לאדם המדבר. ומה אומר האתון באותה הארה חד פעמית "למה זה הכיתני זה שלוש רגלים" מזכירה את עצות עלייה לרגל. רש"י מוסיף ואומר האתון באה בטענה לבלעם: "איך אתה מעז לפגוע בבהמה זו שמקיימת מצוות עלייה לרגל?"

 

ולכן קשה הרי "אומה זו" מקיימת עוד הרבה מצוות, ומדוע מזכירה האתון רק מצוה זו? צריך להבין את מצוותה של מצווה זו של עלייה לרגל שהיא אמנם מצווה אחת אך היא כוללת מספר יסודות מרכזיים בתורה, במצווה זו מרוכזים שלושת הקדושות הידועות קדושת הזמן המקום והאדם.

המקום: עלייה לרגל קיימת לירושלים ולבית המקדש ועל ידי זה אנחנו מחזקים את קדושת המקדש כמקום אשר בחר המקום המיוחד להשראת השכינה.
הזמן: העלייה לרגל נעשית בעיקר בימי החג בשלושת הרגלים שבהם מתגלית קדושת הזמנים "מקדש ישראל והזמנים".
האדם: הכהנים המיוחדים בקדושתם במדרגה הגבהה מעל הלווים ומעל ישראל. הם המקריבים את "קרבן החגיגה ועולת הראיה" שמקרבים בזמן העלייה לרגל, עצם העלייה לרגל "יראה כל זכרוך" מגלה עם ישראל גודל האמונה והבטחון בה' שלא יגנבו את רכושם. כמו כן מתגלית גודל הטהרה שצריכים לטהר את עצמם קודם העלייה לרגל והכניסה למקדש.

מתגלית בעלייה לרגל האחדות של עם ישראל "כעיר שחוברה לה יחדיו" – כולם נעשים חברים פירוש נוסף נאמר בעניין זה: האתון בעצם מלגלגת על בלעם הוא יראה את עם ישראל כאשר הם עולים כולם לרגל, מן הסתם צפוף להם קשה להם כשאין להם את כל הנוחיות שיש להם בבית, כאשר מדובר בימי החגים שבהם אדם רוצה להיות ספון בביתו ולמרות זה נאמר: "לא אמר אדם צר לי המקום". וכשהם עומדים צפופים בתפילה נאמר: "עומדים צפופים ומשתחווים רווחים", ואילו אתה רק נלחצה לך הרגל בקיר וכבר אתה משתולל ומאבד את עשתונותיך.
ר' יעקב אביחצירא מסביר את העניין ואומר סופי תיבות: "זה שלוש רגלים" הן אותיות משה לאמר בלעם לא תוכל לפגוע בהם כי זכותו של משה מגינה עליהם.

פירוש נוסף: שלושת הרגלים נתנו כדי לכפר על חטא העגל שכן יש בהם 15 יום (7 – פסח 1- שבועות  7 – סוכות) שבהם ישנם 360 שעות (24 X 15 = 360) ואילו חטא העגל נמשך 6 שעות שנאמר "וירא העם כי בושש משה" באו שש.
ויוצא ש- 360 השעות של שלושת הרגלים מבטלים פי 60 את, 6 השעות של חטא העגל. לכן מזהירה האתון את בלעם לא תוכל לפגוע כי הקב"ה חפץ בתשובתם

הקב"ה ישיבנו בתשובה שלמה לפניו ונזכה במהרה לבניין בית המקדש ולעלות לרגל עם כל ישראל אחינו.