פרשת האזינו - כשהנשמה מאירה

מאת: אילן שבח

קטגוריה: מ. פרשת האזינו

 

פרשת "שירת האזינומצטרפת אל הפרשות הקודמות לה וגם היא עוסקת במוסר ובתוכחה קשה כלפי עם ישראלאני יכול להבין את שירת משה ובני ישראל נוכח המצרים הטובעים בים אל מול הישועה וההצלה הגדולה שארעה להםוכן את שירת ישראל לבאר מריםאני בהחלט יכול להבין שירים של הלל ושמחהשירים של שבח והודאה ושירי כמיהה וגעגועאך "שירת האזינולא כך היאשירת האזינו הינה דברי תוכחה ומוסר ולמרות כל זאת היא שירהאיך בדיוק אפשר לשיר דברים קשים וחמורים שכאלו?

 

 

נכון שבדורנו הקושיה הזאת כמעט ולא קיימת לנוכח שירי התקופהכאשר מצד אחד נשמעים סלסולי המזרח הגוללים בפנינו את כל יסורי האהבה וצרות הרווחה והסעד הקיימים עלי אדמות ומצד שני נשמעים צעירי הדור ולמרות כל זאת ואף על פי כן הדרה קושיה לדוכתא...

מהי שירהמאיפה היא נובעת?

אם דברים או מאמר באים לבטא את מחשבות הכותב או המדבר ואת רצונותיו ולהעבירם אל השומע או אל הקוראהשיר בא לתת נופך ורובד נוסף לענייןהשיר בא להוסיף רגשותכוונות וכו'... אם דברים ומאמר הם תמונה פשוטהאזי שיר הוא תמונה תלת מימדיתכאשר אנחנו קוראים את הדברים מהכתוב או כשאנחנו אומרים דבריםנכון שתוך כדי קריאה אנחנו מבינים האם מדובר בעצב או שמחהכעס או רחמיםתקיפות או עדינותהמוצלחים שביננו גם יוכלו לבטא את הדברים בצורה ברורה בהתאםומי שלאלא יוכל עלשות תמיד,ובהרבה מן המקרים יאבד את העניין הפנימי שבדברים ויעבור די מהר לדקלום שוטףבשירלדברים ישנה גם משמעותיש להם כבר כיווןהמנגינה נותנת את הטון לאורך כל השיר כך דשבעצם אנחנו נמצאים כבר בתוך מסגרת המבטאת הן את רצונותיו ומחשבותיו של הכותב והן את רגשיותיוכשאנחנו שרים את הדברים אין ספק שאנחנו מצליחים לחדור אל מתחת לשכבת המילים – אל מקום הרבה יותר עמוק מהדף עצמווכמו שבאמצעות השיר אנחנו מצליחים לבטא את עצמנו בצורה הרבה יותר טובה וברורהכך גם השומע מקבל את הדברים בצורה הרבה יותר טובה וברורה – כבולעו כך פולטו (או להפך).שיר שנכתב יוצא ממעמקיםמהלב או מהנשמה – הוא יוצא מבפניםשיר שנשמע חודר לבפנים הרבה יותר עמוק ממה שאנו חושבים.שיר שיוצא מנשמה זכה וברהשיוצא מלב טהורמשפיע על הנשמה השומעת ודבר זה מחויב מצד הטבע והמציאו תכי נשמות ישראל מחוברות זו לזו.לפיכך יהיה מאוד ברור מדוע נשתמש בשירה גם בדברים קשים וכואבים כמו תוכחה ולא רק בדברי הלל והודאהמשום שכל מטרתנו בשיר היא לבטא את עצמנו בצורה ברורה ואמיתית ושדבריו ישמעו גם כן בצורה זו ויעוררו את האדם השומע לעניין בו אנו עוסקיםלכן אין שום עניין ששיר יהיה דווקא בשמחה,ובהחלט גם לעצב ולכעס יהיה מקוםדוגמא טובה לעניין היא התפילהתחזינה עיננו ותשמענה אזנינו מה בין תפילה של מילים בעלמא לתפילה בנגינה ובשירה וכן גם בלימוד תורה (ואין צורך להרחיק בכדי להביא דוגמאות ברוך השם בישיבה יש מספיק דוגמאות). שירה זה לא סתם קובץ של מילים המחוברות למנגינה ואמור לצאת מזה דבר יפהשירה זה מיליםמנגינהמשמעות וכוונות – זה הדבר הקרוב ביותר לדבר האמיתיובמילים פשוטות יותרהשירה היא היציאה מהכח אל הפועל של רגשות הנשמה כהויתןללא מחסומים וללא מסכים גשמיים ושכליים המעכבים את ההתלהבות ואת הכוונה האמיתיתאני מקווה שבעזרת הנוכל לעסוק בנושא רחב ורגיש זה בעוד הזדמנויות על פי ארועי התקופה והזמן.