תשעה באב - שנאת חינם ואהבת חינם

mikdash_nisrafתשעה באב הוא יום תענית המציין את חורבן בית המקדש הראשון והשני. המקדש הראשון נחרב בשנת 586 לפנה"ס (למניינם), בימי נבוכדנצאר מלך בבל. המקדש השני נחרב בשנת 70 לספירה (למניינם), בימי המצביא הרומי טיטוס הרשע. במקרא מוזכר חורבן בית ראשון בשני ספרים שונים ובתאריכים שונים – באחד מוזכר ש החורבן היה ב-ז' באב ובשני מוזכר שהיה בי' באב. מה שאנו צריכים ללמוד מחורבן זה להמנע משנאת חינם.

 

 

 

אמרו חז"ל: מקדש שני שהיו עוסקים בתורה במצוות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהיה בו שנאת חינם.
הגמרא בערובין (יג:) : "שלוש שנים חלקו בית הלל ובית שמאי זה אומר הלכה כמותו וזה אומר הלכה כמותו, עד שיצאה בת קול ואמרה: "אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל" – על אף המחלוקת לא נמנעו מלהתחתן זו עם זה". – למרות המחלוקת שיש בין תלמידים, צריך אדם תמיד להזהר בל ייפגע או יעליב את חבירו אפילו יודע טעות ביד חבירו. בגמרא בבבא מציעא כתוב: "כמה גדול כח אונאה? - יש לך לדעת ממה שאמרו על מעשה דר"א... כך מקובלני מבית אבי כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה".
הרב הס כתב: "לצערנו הרב אם לא חרב בית המקדש לפני כ- 2000 שנה היה נחרב היום בעוון שנאת חינם".

נשאלת השאלה: איך הורה דבר כזה לעם נבחר, עם סגולה?
אדם גדול שנופל נפילתו קשה וגדולה, וכך גם עם ישראל כגודל רוממתו הפנימית כך גודל נפילתו – אם אינו הולך בדרך המתאימה לו. איך עוקרים את השנאה ומחזירים את בית המקדש ואת תפארת ישראל? פשוט מדליקים את האור שבתוך כל יהודי והחושך נעלם ומרבים אהבה עד כדי אהבת חינם, אהבה ללא חשבון וסיבה בלי כל ריווח, והשנאה נעקרת ממקומה ומשורשה מאליה. להיות כמו "עיגול" – שצורתו מיוחדת בכך שמעמד כל הנקודות המרכיבות אותו שווות, אין למעגל לא ראש ולא תחתית, ובכך יוצר שויוניות ומבטל מעמדות.

מספרים על נפוליאון קיסר צרפת שפעם אחת עבר על ידי פתח בית כנסת וראה את כולם על הרצפה בוכים. שאל: "מה קרה?" אמרו לו: "עכשיו תשעה באב ובוכים על חורבן הבית". עמד משתומם ואמר: "אני נשבע שיש אחרית טובה לעם זה בארץ שלהם! היכן מצינו עם שישמור אבלו ותקוותו ולא יסוג מאלה?!"

ב"ה ישמשו ימי בין המצרים לתיקון שנאת חנם ונרבה שמחה ואהבה בין איש לרעהו.