פרשת תרומה - התפילה והמשכן

מאת: איתי מרשיין

קטגוריה: מ. פרשת תרומה

 

בפרשתנו מתוארת בניית המשכן על חלקיו כליו חומריו וכו'.

פרשה זו היא מהווה חלק חשוב מן המהלך ההיסטורי שהתחיל ביציאת מצריים שהתחיל בנתינת התורה בהר סיני בהתגלות שבאה לבנות את אמונת העם, ולאחר מכן המשיכה בכך שניתנו החוקים (פרשת משפטים) ,ובפרשה הנוכחית בניית מקום ההתקרבות לק' ועבודת ק' אצל בני ישראל שהוא עניינו של עם ישראל עם הסגולה.

 

 

בתחילת פרשתנו מופיע הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

ועל פס' זה נשאלות שתי שאלות:

1)למה נכתב "מקדש" והרי מדובר פה על המשכן (בית המקדש נבנה מאוחר יותר), זה הרי לא מקומו הקבוע של הקב"ה?

2)מה זאת אומרת "ושכנתי בתוכם" הרי היה צריך להיכתב "ושכנתי בתוכו" (בתוך המשכן)?

 

ישנו פירוש שאומר שהכוונה בפס' "ושכנתי בתוכם" שיעשו מקום מיוחד וקדוש לשכינה ולכן נקרא מקדש וזה על דרך הפשט(ילקוט מעם לועז,"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם") .

פירוש שני הוא שהכוונה לכך שאדם צריך לטהר עצמו ועל ידי כך יהיה ליבו  דומה למקדש(כנ"ל,טעון בדיקה).

 

פירוש שלישי מקשר אותנו  לענייני תפילה על השאלה איך הגענו לעניין זה נענה עכשיו וביחד עם זה גם על השאלות הקודמות.

מה היה נעשה בבית המקדש? (ספר החינוך מצוה צה) בבית המקדש היו מקריבים קורבנות ומתפללים לקב"ה על מנת לעלות ולטהר

 לפניו וגם בשביל שימחל על כל עוונותינו וכו'. ואחר חורבן המקדש חז"ל תיקנו שיהיו מתפללים בבתי כנסיות(ולא רק בתור תחליף לעבודת הקורבנות)שזו הייתה העבודה בבית הקדש (זה גם נובע מכך שנאמר "ועבדתם את ק' אלוקיכם"(שמות כג,כה) ואיזו היא עבודה שבלב זו בעצם תפילה על פי הרמב"ם,מצוה ה בספר המצוות והלכות תפילה במשנה תורה פרק א הלכה א).

ועל כן נקראים בתי הכנסיות "מקדש מעט"( וזה פירוש על פי ילקוט מעם לועז ל"ועשו לי מקדש")כי מתבצעת שם חלק מן עבודת ק' שזו התפילה.

התפילה מראה על כך שאדם מאמין שאלוקים הוא ששולט על העולם ומנהגו כי הרי הוא פונה אליו ומבקש ממנו בקשות ורבי יוסף אלבו אומר

(ספר העיקרים,חלק ב',מאמר רביעי,פרק טז') שהתפילה מהווה הכנה לקבלת השפע בעולם מאחר והיא משנה את מדרגתו ומטהרת אותו את ליבו וע"י כך הקב"ה מתרצה ושולח שפע לעולם.

 

ונשאלת השאלה על עניין זה איך בדיוק משנה  התפילה את אופיו שדל האדם ?בדרך כלל כשאדם מתפלל הוא חושב הוא חושב שהוא מתפלל בשביל שהוא יקבל דברים בדומה ל'כספומט' ובמצב שכזה תפילה לא מכוונת להשפיע על האדם ובנוסף לכך הרבה פעמים אנו מתפללים ואנו מרגישים שלא עשינו כלום מאחר ונהפכה לנו התפילה למצוות אנשים מלומדה!אז אם כך איך תפילה יכולה לטהר נפשו של אדם?!

תפילה שיכולה לטהר נפשות בני אדם היא תפילה שבאה כשהאדם מוכן זאת אומרת שאדם לומד לפני התפילה וכו' גם  ושם לב למילים שבתפילה וחובה עליו לתקן את מידותיו כדי שתפילתו תגיע ממקום טהור(פיתוחי חותם,רבי יעקב אביחצירא,"ועשו לי מקדש...")הרי כך תפילתו תשפיע עליו ותטהר אותו מכיוון שידע עד כמה כל דבר  שעולם הוא מאת ק' וכך תידבק נפשו באלוקים  ,מכיוון שיקדש עצמו בצורת   התנהגותו כמו שנכתב על החסיד שבלי התפילה יתהלך קודר מאחר והתפילה מטהרת נפשו מכל מה שעבר ומתקנת אותו את נפשו שהרי התפילה מדבקת את נפשו בק'(כוזרי,מאמר ג אות ה).

 אנחנו גם מוצאים זאת במגילה שהרי היהודים נענו בזכות כך שצמו והתפללו במשך 3 ימים שינו את מדרגתם והתנהגותם ונענו .

 

אנו מוצאים זאת גם בכלי המשכן בכך שהכרובים פרשו ידיהם כלפי מעלה וכך ביטאו את זה שאנו תלויים בו בקב"ה בכל מה שקורה פה בעולמנו,על כן אנו מחויבים להתפלל כדי שיתרצה לענייננו וגם כדי שנידבק בו בכל כוונת ליבנו.ובע"ה  ונזכה לבניית מקדש האמיתי ולגאולה שלמה.